נאור גלברג
30/10/2023

מס רכישה הינו אחד משני סוגי המיסים העיקריים המוגדרים בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963. בעוד מס שבח מוטל על המוכר של זכות במקרקעין, מס רכישה מוטל על הרוכש. סעיף 9(א) לחוק קובע כי בכל מכירה של זכות, הרוכש חייב בתשלום של מס רכישה:

9. (א) "במכירת זכות במקרקעין יהא הרוכש חייב במס רכישת מקרקעין… מס הרכישה יהיה בשיעור משווי המכירה או בסכום קבוע, לפי סוג המכירה או המקרקעין…"

המונח “זכות במקרקעין”, כמשמעו בחוק, מוגדר בחוק כזכות של ‘בעלות’, או זכות של ‘חכירה’ (לתקופה העולה על 25 שנה), וכן זכות הרשאה להשתמש במקרקעין שניתן לראותה כבעלות, או חכירה (לתקופה כאמור).

המונח “מכירה”, כמשמעו בחוק, כולל העברה, מכירה, או ויתור, על זכות במקרקעין, בין אם בתמורה ובין אם ללא תמורה, העברתה או ויתור עליה.

החוק מסייג פעולות משפטיות מסוימות וקובע, כי הן אינן מהוות מכירה (כגון: העברה אגב גירושין, הורשה של דירה, הקניית זכות במקרקעין לנאמן, אפוטרופוס, כונס נכסים, מפרק, ועוד).

שיעורי מס רכישה על דירה יחידה לשנת 2024

מס רכישה הינו מס עקיף, כלומר משולם על ידי הנישום ללא קשר להכנסותיו. עם זאת, אפשר לטעון שהמס הינו פרוגרסיבי בעקיפין, היות וככל שהנכס הנרכש הוא יקר יותר, כך יעלה מס הרכישה השולי (וסביר שככל שאתם קונים נכס יקר יותר, כך הכנסתכם גבוהה יותר). מס רכישה הוא אחד האמצעים של המדינה לווסת את שוק הדיור לטובת מעמד הביניים, היות ורוכשי דירות יקרות ישלמו יותר מס, וכן מי שיש לו יותר מדירה אחת ישלם מס רכישה בשיעור גבוה יותר.מלבד מתנות ועסקאות בין קרובים או כאשר יש פטורים מיוחדים, שיעורי מס הרכישה הנמוכים ביותר הם כאשר נרכשת דירת מגורים יחידה. אם לנישום יש דירה אחת, הוא תושב ישראל, וכן הוא רוכש נכס למטרת מגורים שהוא דירה בבניין מגורים, הוא נהנה מהיטל המס כפי שהוא מנוי בסעיף (ג1ג)(1) לחוק. נכון לשנת 2024, מדרגות מס הרכישה המעודכנות לרוכשי דירה יחידה הן כדלהלן:

1. על חלק השווי שעד 1,978,745 ש"ח – לא ישולם מס
2. על חלק השווי העולה על 1,978,745 ש"ח ועד 2,347,040 ש"ח – 3.5%
3. על חלק השווי העולה על 2,347,040 ש"ח ועד 6,055,070 ש"ח – 5%
4.על חלק השווי העולה על 6,055,070 ש"ח ועד 20,183,565 ש"ח – 8%
5. על חלק השווי העולה על 20,183,565 ש"ח – 10%

דוגמה מספרית

אם לצורך העניין אתם רוכשים נכס שעלותו 2.5 מיליון שקלים, שומת המס עליו תיעשה לפי החישוב הבא:

 • עד 1,978,745 ש"ח: לא ישולם מס כאמור.
 • על חלק השווי העולה על 1,978,745 ש"ח ועד 2,347,040 ש"ח: ישולם מס של 12,890 ש"ח.
 • על חלק השווי העולה על 2,347,040 ש"ח ועד 2,500,000 ש"ח: ישולם מס של 7,648 ש"ח.

כלומר, חוק מיסוי מקרקעין מטיל נכון לשנת 2024 מס רכישה של 20,538 ש"ח על נכס השווה ל-2.5 מיליון שקלים בדיוק (לעומת 23,684 ₪ שהיו משולמים בשנת 2023).

מעוניינים בייעוץ ראשוני? השאירו פרטים ונחזור אליכם

  שדה חובה

  שדה חובהנא להזין מינימום 10 ספרות

  שליחה

  מס רכישה על דירה נוספת

  סעיף 9(ג1ו) קובע כי כאשר לא מדובר בדירה היחידה של הרוכש, אותו רוכש ישלם שיעורי מס רכישה גבוהים על הדירה השנייה. המטרה כאן היא להוריד את הביקושים לדירות מצד משקיעי נדל"ן. נכון לשנת 2024, שיעור המס על דירה שנייה היא:

  • על חלק השווי שעד 6,055,070 ש"ח – 8%
  • על חלק השווי העולה על 6,055,070 ש"ח – 10%

  מס רכישה עבור משפרי דיור

  משפרי דיור הם אנשים שרוצים קודם לרכוש דירה חדשה ורק לאחר מכן למכור את הדירה היחידה שלהם כיום.

  סעיף 9(ג1ג)(2) לחוק מיסוי מקרקעין מאפשר למשפרי דיור לשלם מס רכישה מופחת על הדירה החדשה לפי חישוב מדרגות מס דירה יחיד.

  בעת הגשת השומה העצמית, על משפרי הדיור להתחייב כי ימכרו את הדירה הישנה בתוך 18 חודשים ממועד רכישת הדירה החדשה. התקופה קוצרה מ-24 חודשים ל-18 חודשים החל מ-1 ביוני 2023 ועד 31 במאי 2025, על פי תיקון בחוק ההסדרים לשנת 2023.

  בעת רכישת דירה חדשה מקבלן, על הקונים להתחייב כי ימכרו את הדירה הישנה בתוך 24 חודשים מיום רכישת הדירה החדשה או בתוך 12 חודשים מהמועד שבו נמסרה להם הדירה החדשה, לפי המאוחר מביניהם (כלומר לפי המאוחר מבין 24 חודשים או שנה מקבלן).

  בשני המקרים אם הרוכש לא ימכור את דירתו המקורית במסגרת התקופה הקבועה בחוק, יהיה עליו לשלם את ההפרש שבין מס הרכישה ששילם לבין המס החל על דירה נוספת.

  כלומר, החישוב יעשה מחדש לפי מדרגות המס החלות על רכישת דירת מגורים נוספת, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית על הסכום הנוסף שיש לשלם.

  על פי עמדת רשות המסים משנת 2019, על מנת ליהנות משיעור מס רכישה מופחת החל על "דירת מגורים יחידה", הרוכש חייב למכור את מלוא הזכויות שיש לו בדירה הישנה. לדוגמה, אם הוא מוכר רק חלק מהזכויות בדירה הישנה ונשאר עם 15% מהזכויות, הוא ישלם על הדירה החדשה מס רכישה מלא לפי השיעורים הרגילים החלים על "דירה נוספת".

  הסדר "הקפאת שומה" במס רכישה

  מכיוון שבעת רכישת הדירה החדשה לא ניתן לדעת בוודאות אם התנאי להקלה יתקיים בפועל (מכירת הדירה הישנה במועד), הנהיגה רשות המסים הסדר של "הקפאת שומה":

  • הרוכש מצהיר ומתחייב כי ימכור את הדירה הישנה בתוך התקופה הקבועה בחוק.
  • רשות המסים "מקפיאה" את השומה ומוציאה הודעת שומה זמנית לפי שיעורי המס הרגילים.
  • בפועל, הרשות גובה מס רכישה מופחת כאילו מדובר ב"דירה יחידה".
  • רק לאחר מכירת הדירה הישנה תינתן שומה סופית לרישום הדירה החדשה.

  חשוב לדעת:

  על פי פסק דין 27213-02-19, ניתן ליהנות מההקלה גם אם הזכאות התבררה בדיעבד לאחר שנים מהרכישה. בית המשפט קבע כי אין מגבלת זמן בחוק להגשת בקשה להחזר מס רכישה לפי ההקלה, שלא כמו בקשה ל"תיקון שומה" הכפופה להתיישנות. מדובר בהשלמת השומה המקורית ולא בתיקונה.

  מועד תשלום מס רכישה

  מהו המועד החוקי לתשלום מס רכישה?
  יש לשלם את מס הרכישה תוך 60 יום ממועד ביצוע העסקה.

  המועד הקובע לחובת הדיווח והתשלום של מס רכישה הוא תאריך העסקה, כלומר, יום חתימת חוזה הרכישה. או לחלופין, יום חתימת זיכרון דברים, או יום חתימת ייפוי כוח בלתי חוזר, או יום ביצוע התשלום הראשון (מקדמה), אם אלו קדמו למועד חתימת החוזה.

  כיצד ניתן לשלם את מס הרכישה?

  קיימות מספר אפשרויות לתשלום מס הרכישה:

  • תשלום במשרד מיסוי מקרקעין האזורי, בימים ושעות הקבלה.
  • תשלום בבנק הדואר באמצעות שובר תשלום שומה מודפס (לא ניתן לשלם עם צילום).
  • תשלום בכל סניפי הבנקים באמצעות שובר תשלום שנשלח בדואר או שהתקבל במשרד מיסוי מקרקעין.
  • תשלום באמצעות שובר מקוון המונפק דרך מערכת המייצגים של מיסוי מקרקעין (גישה לעורכי דין בלבד).
  • תשלום מקוון של שובר מס רכישה באתר רשות המסים, בכרטיס אשראי או בהעברה בנקאית.

  יש לשים לב כי איחור בתשלום גורר תשלומי פיגורים, ריבית בשיעור של 4% לשנה וקנסות. מומלץ לוודא שעורך הדין הגיש את ההצהרה בזמן ולשלם את המס במועד, אם יש חיוב.

  מס רכישה כשלאחד מבני הזוג יש דירה מלפני הנישואין

  בחוק מיסוי מקרקעין קיימת "חזקת התא המשפחתי" – לפיה הרוכש, בן/בת זוגו (נשואים או לאו) וילדיהם מתחת לגיל 18 נחשבים כרוכש אחד.

  מצד שני, יש מקרים בהם בני זוג רוצים ליצור הפרדה רכושית אמיתית בין הנכסים שצברו לפני הנישואין לבין אלה שנצברו במהלכם. כאשר בני זוג יבקשו לטעון בפני מיסוי מקרקעין להפרדה המבוססת על הסכם ממון, תיבחן מידת העמידה בהסכם במציאות: לדוגמה, האם בני הזוג אכן אינם מתגוררים בדירה ואינם משתמשים בכספי השכירות של אותה הדירה.

  חשוב לדעת:
  חתימה על הסכם ממון ויצירת הפרדה רכושית זמן קצר לפני רכישת דירה נוספת, לא יעברו את מבחן ההפרדה של רשות המיסים. הרשות תבחן את מידת העמידה בהסכם גם בתקופה שלאחר הרכישה.
  כדי שההסכם ייחשב כתקף ואמיתי על בני הזוג ליישמו בפועל באופן עקבי לאורך זמן הן לפני רכישת הנכס והן לאחריה. חתימה על הסכם ממון סמוך למועד הרכישה בלבד, ללא יישום ארוך טווח, לא תאפשר קבלת הטבות מס על בסיס הפרדה רכושית.

  מה קורה כאשר בני זוג רוכשים דירה במקרקעין, כשרק לאחד מבני הזוג יש נכס מקרקעין על שמו ובין בני הזוג לא נחתם הסכם ממון? במצב זה, כאשר רושמים את הדירה בבעלות משותפת, מחלקים את חובת המס לשתיים. מבחינת בן הזוג שאין לו דירה לפני הנישואים, זה ימוסה כאילו מבחינתו מדובר ברכישת דירה יחידה. לעומת זאת, בן הזוג שמחזיק בנכס לפני הנישואים, ישלם חבות מס רק על החצי שלו בנכס הנרכש.

  מס רכישה לרכישה במסגרת "קבוצת רכישה"

  בתיקון 69 לחוק, הוסדר אופן החיוב במס רכישה למי שרוכש זכות במקרקעין במסגרת קבוצות
  רכישה. בתיקון הוגדרה קבוצת רכישה ונקבע כי שווי הרכישה במקרה זה יהיה לפי שווי הנכס הבנוי על פי דוח האפס של הפרויקט (כלומר קרקע + עלויות בניה).
  בנוסף, נקבע כי מכירת זכות במקרקעין לקבוצות רכישה תחוייב במע"מ ותשלומו יהיה תנאי נוסף לרישום הרכישה בטאבו.

  מס רכישה דירות נופש

  האם "דירת נופש" נחשבת כ"דירת מגורים" ונהנית מהטבות המס המופחתות, או שיש לראותה כנכס אחר שאינו זכאי להטבות שניתנות לדירות מגורים?

  על פי פסיקות של בית המשפט העליון בשנים האחרונות, וכן לפי עמדת רשות המסים, מי שרוכש "דירת נופש" אינו זכאי לפטור או הקלה במס רכישה כפי שניתנים ברכישת "דירת מגורים".

  בפסק דין 4299/11 גיצלטר נגד מנהל מס שבח מ-21.1.14, שסיכם את הסוגיהי, קבע בית המשפט העליון כי דירת נופש אינה נכנסת להגדרת "דירת מגורים" לעניין מס רכישה.

  עם זאת, בפרויקטים ותיקים של דירות נופש שבהם רשויות התכנון והרשות המקומית השלימו עם השימוש בפועל למגורים (למרות שלא היה חוקי), והדירות סווגו כנכס למגורים לעניין ארנונה, יש לראות אותן כדירות מגורים. לכן, בעסקת מקרקעין הכוללת העברת זכויות בדירות נופש, יש לבדוק את חוזה המכר המקורי, התב"ע והיתר הבנייה – האם קיימות מגבלות על הרוכש בנוגע לשימוש חוקי אפשרי בדירה. כגון איסור על מגורים קבועים וחובת השכרה לנופש בלבד.

  מצבים בהם לא ישולם מס רכישה על דירה שניה

  ישנם כמה מצבים בהם לא ישולם מס רכישה על דירה שניה למרות הכל, אלא ישלם מס בשיעורים הנזכרים לדירת מגורים יחידה:

  1. במצב בו לרוכש דירה אשר חלקו בה אינו עולה על שליש, כלומר, אין לו דירה שלמה אלא לכל היותר שליש בדירה אחרת.
  2. במצב בו לרוכש דירה שהוא קיבל בירושה שחלקו בה לא עולה על 50% (מחצית).
  3. רוכשי דירה שניה, שרכשו דירה שטרם הושלמה בנייתה דרך קבוצת רכישה: קבוצות רכישה נקלעות לא אחת לקשיים כלכליים, עיכובים במסירת הנכס וכדומה. משום כך, לפני כמה שנים נוסף תיקון מס' 93 לחוק, שקובע כי כאשר הרוכש רכש את הדירה בארבע שנים ממועד רכישת הדירה, ובניית הדירה בקבוצת הרכישה טרם החלה או שחל עיכוב מהותי בבנייה, או שלחילופין חלפו 6.5 שנים ממועד הרכישה דרך קבוצת הרכישה, והדירה טרם נמסרה, אזי אותו רוכש יהיה זכאי לקבל את שיעור מס הרכישה לדירה ראשונה (בתנאי שמלבד זאת, הרוכש לא ידע או יכול היה לדעת על העיכובים, אין לו דירות נוספות, ולאחר השלמתן הבנייה של הנכס במסגרת קבוצת רכישה, הרוכש ימכור אותו תוך 18 חודשים).

  מדריך מס רכישה

  מס רכישה על זכות שאינה דירת מגורים (קרקע, חנות, משרד וכיו"ב)

  כאשר מדובר ברכישה של זכות שהיא אינה בניין או חלק ממנו שהוא דירת מגורים, מס הרכישה הקבוע בתקנות מיסוי מקרקעין עומד על 6%. זכויות אלו יכולות להיות למשל רכישה של נכסים לשימוש משרדי או מסחרי, מחסן, רכישת קרקע לא בנויה, דירת נופש ומקרים חריגים נוספים.

  כאשר רוכשים דירה מקבלן שטרם החלה בנייתה (מה שמכונה קניית דירה על הנייר), כן ישולם מס רכישה לפי מחיר הדירה, בהנחה ויש התחייבות מצד הקבלן למסור את הנכס עד תאריך מסוים (מה שיקרה ברוב הסכמי המכר כמובן). אם לעומת זאת אין התחייבות כזאת מצד הקבלן, שיעור המס יהיה 6%, כאילו קונים זכות במקרקעין.

  חשוב לדעת

  ברכישת קרקע למגורים קיימת אפשרות לקבל החזר כספי בגובה שישית (1/6) ממס הרכישה ששולם, כלומר 1% ממחיר הרכישה, בכפוף לתנאים הבאים:

  1. מס הרכישה ששולם לא נתבע כהוצאה לצורכי מס הכנסה.
  2. הרכישה היא של זכות במקרקעין שניתן לבנות עליה לפחות דירה אחת למגורים, על פי התב"ע החלה על המקרקעין.
  3. תוך 24 חודשים ממועד הרכישה הוצא היתר בנייה לבניית דירת מגורים על המקרקעין שנרכשו.

  הרעיון מאחורי ההחזר הוא לעודד רכישת קרקעות לצורך בניית דירות מגורים. הקונה מקבל החזר חלקי של המס ששילם אם אכן מממש את הפוטנציאל לבנייה למגורים תוך פרק הזמן הקצוב.

  כדי לקבל את ההחזר יש להגיש בקשה למנהל מיסוי מקרקעין תוך 12 חודשים מיום קבלת היתר הבנייה, בצירוף המסמכים הרלוונטיים. ההחזר יינתן תוך 90 ימים מאישור הבקשה.

  מס רכישה בעסקאות שהן אינן רכישת זכות בנכס או במקרקעין

  כפי שהוסבר עד כה, כאשר רוכשים זכות במקרקעין או נכס מקרקעין, יש לשלם מס רכישה בהתאם לשיעורי המס המנויים לעיל. עם זאת, לא בכל פעם שנעשית העברה של זכויות מקרקעין מדובר אכן בעסקה של רכישת מקרקעין. למשל, סעיף 4 לחוק קובע כי הורשה של דירה, אינה העברה של זכות החייבת במס רכישה. הוא הדין לגבי העברה שנעשית אגב הסכם גירושין.

  מה קורה כאשר מדובר בהעברה בין זוגות נשואים שלא אגב גירושין? כאן למעשה מדובר בהעברה שנעשית בין קרובים. לעניין מס רכישה, "קרוב" הוא בן זוג, הורה, צאצא, בן זוג של צאצא, אחים ואחיות. בעת העברה בין קרובים, קובעות תקנות מיסוי מקרקעין כי מס הרכישה יהיה בשיעור של שליש משיעור ממס הרכישה הרגיל. עם זאת, אם מדובר בהעברה בין בני זוג שגרים יחדיו, יהיה פטור מלא ממס הרכישה בהעברה זו.

  פטור ממס רכישה לנכה, עיוור, נפגע ומשפחות חיילים שנספו במערכה

  סעיף 11 לתקנות מיסוי מקרקעין מעניק לאדם המוכר כנכה, עיוור, או לנפגע או לבן משפחה של חייל שנספה במערכה הנחה משמעותית במס רכישה. כאשר אדם שעומד בתנאים אלו רוכש זכות במקרקעין או דירה, החישוב יעשה כך:

  • עד הסכום של 1,919,155 ש"ח (נכון ל-2023), לא ישולם מס.
  • על הסכום שבין 1,919,155 ש"ח ועד 2,500,000 ש"ח, ישולם 0.5% על ההפרש.
  • אם שווי הזכות הנמכרת עולה על 2,500,000 ₪ – ישולם מס רכישה בשיעור 0.5% (מהשקל הראשון – גם אם מדובר ברכישת דירה יחידה).

  רכישת דירה על ידי נכה (שאינה מהווה דירה ראשונה / דירה יחידה)

  ברכישת דירת מגורים נוספת, שאינה מהווה את דירתו היחידה של הרוכש, לצורך מגוריו (ולא כהשקעה) – ישולם מס רכישה בשיעור 0.5% מכל שקל, ללא הגבלת סכום.

  כלומר, גם ברכישת דירות יוקרה על פי הגדרתן בחוק, אם הן נרכשות לצורך מגורי הרוכש – הוא ייהנה ממס רכישה מופחת של 0.5% ממחיר הנכס.

  חשוב לדעת

  • ניתן לקבל הנחה בגין מס רכישה פעמיים בלבד במהלך החיים.
  • במקרה שבני זוג מתכננים לרכוש במשותף זכות במקרקעין, אך רק אחד מהם זכאי להקלה במס רכישה, המס עבור שניהם יחושב כאילו הנכס נרכש רק על ידי בן הזוג הזכאי להקלה. אם בני הזוג נישאו תוך 12 חודשים ממועד רכישת הזכות, ומס הרכישה עבור אחד מהם חושב לפי מצב נכסיו ומדרגות המס ללא התחשבות בהקלות, הוא יקבל החזר כספי השווה ל-0.5% משיעור המס ששילם בן הזוג הזכאי לפטור.
  • על פי תקנה 11 לתקנות מיסוי מקרקעין, הפטור ממס רכישה ניתן לנכה עצמו. אולם, בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה מיוני 2006 נקבע כי הורים לילד נכה יכולים גם הם לנצל את הפטור. כדי לעשות זאת, על בית המשפט לאשר כי ההורים הם האפוטרופוסים של הילד הנכה, וכי המעבר מהדירה הנוכחית לדירה החדשה נדרש לצורך סיפוק צרכיו של הילד.
  • מי שרוכש קרקע לבנייה זכאי להנחה בתשלום מס רכישה מופחת בשיעור 0.5% לגבי שווי המגרש שיבנה עליו דירה שתשמש למגוריו בתנאי שהדירה תיבנה תוך שנתיים מיום הרכישה.

  פטור מס רכישה לעולה

  תקנה 12 לתקנות מיסוי מקרקעין מעניקה הנחה משמעותית לעולים חדשים שרוכשים דירה בישראל, קרי מי שיש בידם תעודת עולה או אשרת עולה בהתאם לאמור בחוק השבות. את ההטבה ניתן לנצל בשנה שלפני העלייה, ועד לשבע שנים לאחר מועד העלייה לארץ. מי שעומד בתנאי של עולה חדש, זכאי להנחה מסוימת במס רכישה ברכישת זכויות במקרקעין. להלן שיעורי המס:

  • עד לסכום של 1,928,220 – ₪ 0.5%.
  • מעל ל- 1,928,220 – ₪ 5%.

  יש לשים לב: ההנחה הזאת עשויה להיות לא משתלמת במצבים שבהם ניתן ליהנות משיעור המס של דירת מגורים יחידה. עם זאת, התקנה מאפשרת במסגרת המס המופחת גם רכישה של בית עסק, לרבות משק חקלאי, על מנת שישמש לעסק שהעולה או קרובו עובד בו; במצב הזה, משתלם לרוב להפעיל את התקנה המאפשרת מס מופחת.

  לא בטוחים אם מגיע לכם פטור ממס רכישה? פנו עכשיו לייעוץ מהיר עם עורך דין מיסוי מקרקעין נאור גלברג.

  מס רכישה לתושב חוץ

  תושב חוץ אינו זכאי ליהנות מההקלה של מדרגות מס הרכישה המופחתות של דירה יחידה.

  לכן, תושב חוץ הרוכש דירה בישראל ישלם מס רכישה החל מהשקל הראשון מתוך השווי של הדירה הנרכשת, בהתאם למדרגות המס כאילו מדובר ברכישת "דירה נוספת" (כפי שפורט לעיל), זאת ללא קשר לשאלה האם זו דירה ראשונה או יחידה עבור תושב החוץ בישראל, וגם אם אין לו דירה אחרת כלשהי בחו"ל.

  רשות המסים קבעה מספר קריטריונים לקביעת תושבותו של הרוכש – האם הוא "תושב ישראל" או "תושב חוץ" ,בין היתר, חוק מיסוי מקרקעין מפנה להגדרה בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה:

  • מרכז חייו של הרוכש הוא בישראל.
  • שהייה של לפחות 183 ימים בישראל באותה שנת מס יוצרת חזקה שהוא תושב ישראל.
  • קיימים תנאים ומגבלות נוספים.

  חלק מהקריטריונים אינם חד-משמעיים ויש פסיקה ענפה בנושא.

  מס רכישה לדירת מעטפת

  דירת מעטפת היא דירה שבעת מכירתה אינה ראויה למגורים.

  בשיטה זו הקונה רוכש דירה הכוללת רק את הקירות החיצוניים והחלונות – כלומר, מקבל שלד של ארבעה קירות. דירת מעטפת אינה נחשבת "דירה" לעניין חיוב במס רכישה. רוכש "דירה יחידה" זכאי למס מופחת, לעומת "רוכש דירה נוספת" שמשלם מס גבוה יותר, בשיעור 8%-10% מכל שקל.

  לכן, כאשר מדובר בדירות יוקרה שמחייבות מס רכישה גבוה, ניתן לבצע תכנון מס חוקי על ידי רכישת הדירה כשלד בלבד, מבלי שהיזם מתחייב בחוזה נפרד להשלים את הבנייה. המטרה היא לחסוך בתשלום מס הרכישה הגבוה החל על דירות יוקרה.

  חשוב לדעת:

  ב-9 במאי 2023 אושר תיקון לחוק מיסוי מקרקעין אשר סוגר את הפרצה בנושא דירות מעטפת.

  החל מ-1 בינואר 2024, דירת מעטפת תחויב במס רכישה כדירת מגורים, גם אם במועד הרכישה טרם נבנתה והיא קיימת רק כשלד.

  אם בהסכם הרכישה התחייב המוכר לספק לקונה דירת מעטפת, הזכות תיחשב כדירת מגורים לעניין חוק מיסוי מקרקעין ותחויב במס רכישה בהתאם. התיקון נועד לסגור את הפרצה שאיפשרה עד כה לרכוש דירות מעטפת ללא תשלום מס רכישה.

  מעוניינים בייעוץ ראשוני? השאירו פרטים ונחזור אליכם

   שדה חובה

   שדה חובהנא להזין מינימום 10 ספרות

   שליחה

   עו''ד נאור גלברג

   עורך דין ושמאי המקרקעין נאור גלברג, הינו בעל תואר ראשון B.LL במשפטים בהצטיינות, ובוגר התכנית ללימודי שמאות מקרקעין מאונ' אריאל. עו"ד נאור גלברג מחזיק בניסיון של למעלה מעשור בתחום הנדל"ן, במהלכן ליווה למעלה מ-500 עסקאות נדל"ן, בהן זכה ללוות מאות עסקאות נדל"ן, לרבות עסקאות מכר של דירות יד שנייה ודירות מקבלן, זאת לצד ליווי וייצוג בפרויקטים של תמ"א 38 ופינוי בינוי, עסקאות קומבינציה, ליווי תב"עות וייצוג מול ועדת תכנון, מיסוי מקרקעין קבוצות רכישה ועוד. עו"ד נאור גלברג משמש כחבר בוועדת קניין, בוועדת התחדשות עירונית ובוועדות מיסוי מקרקעין של לשכת עורכי הדין.

   לייעוץ בוואצאפ
   מתלבטים? לייעוץ ראשוני ללא עלות
   השאירו פרטים ונציגינו יחזרו אליכם

    שדה חובה

    שדה חובהנא להזין מינימום 10 ספרות

    שליחה